24/11/2021 - 12:44

Văn hóa là nền tảng, động lực để phát triển xã hội

TTH.VN - Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc Hội, TP. Hà Nội.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng dự, chủ trì tại điểm cầu của tỉnh. Hội nghị trực tuyến còn được tổ chức tại các điểm cầu của các huyện ủy, thị ủy và Thành ủy Huế; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đại học Huế; các xã, phường, thị trấn...

Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh tham quan triển lãm "Nơi về lưu dấu tuổi thơ Người" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Sau phần báo cáo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, hội nghị dành phần lớn thời gian nghe các tham luận đến từ lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ đô Hà Nội; tỉnh An Giang, đại biểu trí thức, nhà khoa học; văn nghệ sĩ nhằm làm rõ hơn những kết quả đã đạt được về văn hóa, nhất là cụ thể hóa vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu có bài tham luận quan trọng trình bày tại hội nghị với chủ đề: “Thừa Thiên Huế gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa để phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập” và khẳng định, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra mục tiêu quan trọng: Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa Huế. Đó cũng chính là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt nhằm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa để đưa Thừa Thiên Huế phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tầm quan trọng của văn hóa. Nêu bật sự phát triển văn hóa qua các thời kỳ cách mạng của dân tộc, trở thành động lực quan trọng trong hành trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng để xây dựng và phát triển nền văn hóa. Trong đó, trọng tâm là xây dựng con người, môi trường văn hóa lành mạnh. 

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, văn hóa là nền tảng, động lực để phát triển xã hội. Đảng ta luôn xác định, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” như Bác Hồ đã từng nói. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, trước thời cơ, thách thức, phải tiếp tục xây dựng văn hóa. Phát triển văn hóa là nội dung trọng tâm, nổi bật trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thời gian tới, chúng ta cần tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng toàn dân tộc, thực hiện thành công phát triển đất nước; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, kết hợp giá trị truyền thống với thời đại; phát triển toàn diện đồng bộ văn hóa, nâng cao chất lượng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hạnh phúc, khát vọng; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là Nhân dân; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị về đạo đức, phát huy vai trò nêu gương; xây dựng môi trường văn hóa số, làm cho văn hóa thích nghi với nền công nghiệp lần thứ 4.

Muốn vậy, giải pháp đặt ra là, tiếp tục nâng cao nhận thức về lĩnh vực văn hóa; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về văn hóa; khắc phục tư tưởng chú trọng kinh tế mà không quan tâm đến văn hóa mà phải đặt ngang hàng; sớm khắc phục tình trạng chậm phát triển thể chế văn hóa; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Buổi chiều, dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, hội nghị tiếp tục phiên thảo luận xoay quanh các vấn đề: Động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng môi trường văn hóa, nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và phát huy giá trị di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP