Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

06/02/2021 - 15:07

Vận nước đặt lên vai đội ngũ lãnh đạo

TTH - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu hướng tới xây dựng đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Khát vọng vươn tới trông chờ vào đội ngũ lãnh đạo cấp chiến lược của nhiệm kỳ XIII và những giai đoạn tiếp theo.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

1. Trong nhiều nội dung đã được thông qua, Nghị quyết Đại hội XIII đưa ra mục tiêu định hướng lớn: Đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta thành “một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Như vậy, Đại hội lần này không chỉ nêu chỉ tiêu trong 5 năm mà đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng đất nước 10, 25 năm tới. Thời gian còn dài nên không thể có được kết quả một sớm một chiều, càng không thể “chờ thời” mà cần đặt ra tầm nhìn xa hơn.

Trong bất cứ giai đoạn nào, người đảng viên, lãnh đạo cấp cao đóng vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Những người lãnh đạo được bầu lần này đã qua một quá trình sàng lọc, được Đại hội XIII tín nhiệm bầu chọn sẽ là những hạt nhân thúc đẩy cho phát triển. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước trông chờ, hy vọng rất lớn vào đội ngũ mới trong thực hiện những mục tiêu đại hội đã vạch ra. Cũng có nghĩa là đặt lên vai trọng trách của những người lãnh đạo với kỳ vọng rất lớn. 

 Nhìn lại nhiệm kỳ khóa XII, vui mừng trước những thắng lợi giành được của đất nước thì càng đau xót hơn khi một có hàng loạt cán bộ, đảng viên, lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật, bị xử lý hình sự. Khi được giữ vị trí lãnh đạo, nhiều người đã say sưa với quyền lực mà quên trách nhiệm, kỷ cương, quên mất ý thức rèn luyện phấn đấu vì lý tưởng, vì quyền lợi của dân, của nước. Những án kỷ luật của Đảng, bản án của pháp luật rất nặng “dành” cho họ là hết sức nghiêm minh. Vi phạm của họ không những tự đánh mất nhân cách, danh dự của bản thân, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, niềm tin của Nhân dân. Dù chỉ là một bộ phận nhưng lại là những người giữ vị trí cao trong cơ quan, chính quyền nên đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đất nước. Những con số thống kê từ thất thoát, cố ý làm trái, tham ô hàng trăm ngàn tỷ đồng là những thiệt hại rất lớn khi đất nước chưa giàu có. Đó là bài học cảnh tỉnh cho lớp cán bộ mới đã được Đảng và Nhân dân tín nhiệm giao phó.

2. Nhiệm vụ của Đảng, của dân tộc đang đặt nặng lên vai những đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, những nhà lãnh đạo cao nhất của nhiệm kỳ mới. Người cán bộ thực sự yêu nước, thương dân trong mọi hoàn cảnh đều phải tâm niệm là “người đầy tớ”, “người phục vụ”, cao hơn nữa tư duy, tầm nhìn cho tương lai phát triển. Trong suy nghĩ, hành động không thể bó gọn “tư duy nhiệm kỳ”, lại càng không thể vo tròn “giữ ghế” cho bản thân, mà phải sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng vì lợi ích tập thể, vì Nhân dân. Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu trong nhiệm kỳ này đều có trình độ cao, có kiến thức, kinh nghiệm đủ sức chuyển tải những tiến bộ của nhân loại vào từng nhiệm vụ. Con thuyền đất nước đã ra biển lớn, niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân đặt tất cả vào đội ngũ mới được Đảng chọn lựa, Nhân dân ủng hộ. Một điều chắc chắn là trong nhiệm kỳ tới đây không có chỗ đứng cho những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, càng không thể lợi dụng chức quyền để tham nhũng, lợi ích nhóm. Nếu không rèn luyện tư cách, đạo đức sẽ sớm bị loại ra khỏi đội ngũ.

Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công biểu thị sự đồng lòng rất cao trong mục tiêu vạch ra cho một giai đoạn mới. Đại hội kết thúc là khởi đầu bắt tay vào thực hiện những nhiệm vụ, quyết sách lớn đã được đặt ra. Những cụm từ “khát vọng”, “nâng tầm”, “không lùi bước”... trong văn kiện Đại hội XIII đặt ra tầm nhìn về tương lai, tầm vóc phát triển hùng cường của đất nước. Trong bài viết: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn mới ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Kiên định với đường lối đổi mới nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh, điều kiện Việt Nam. Với mục tiêu phát triển làm cho “dân giàu, nước mạnh” đặt ra tầm nhìn, gánh nặng lên vai hàng ngũ lãnh đạo được bầu trong nhiệm kỳ này và những nhiệm kỳ tiếp theo. Danh dự cá nhân, trách nhiệm với đất nước không cho phép những cán bộ được bầu thỏa mãn mà cần vươn lên nhiều hơn nữa.

 Trong Di chúc của Bác trước lúc đi xa đã ước nguyện: “Điều mong muốn cuối cùng của của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Mong ước đó của Bác đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam thực hiện tương đối toàn vẹn, mục tiêu cuối cùng về xây dựng đất nước giàu mạnh đang chờ ở phía trước. Niềm tin đặt tất cả vào đội ngũ lãnh đạo mới, nhất định chúng ta sẽ lập nên kỳ tích mới trong phát triển đất nước.

Bài: Nguyễn An Hòa

Ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP