Nâng chất cho sản phẩm OCOP

Toàn tỉnh có 34 chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP với 36 sản phẩm. Mục tiêu năm 2021-2025, phấn đấu ít nhất 150 sản phẩm được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP