Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

29/04/2016 - 15:39

Vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế: Các chỉ tiêu hóa lý trong giới hạn cho phép

TTH.VN - Theo kết quả quan trắc chất lượng môi trường mới nhất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp ngày 29/4, tại các điểm quan trắc dọc theo bờ biển Thừa Thiên Huế, các chỉ tiêu hóa lý nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển – QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Chất lượng nước đầm Lập An (huyện Phú Lộc) có xu hướng tốt lên đối với các thông số amoni và Cr so với đợt quan trắc được thực hiện ngày 15/4. Trong đợt quan trắc ngày 28/4, hai thông số này có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT.

Kết quả này được Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc các ngày 21/4, 23/4, 26/4 và 28/4/2016. Có 3 mẫu nước biển và 3 mẫu trầm tích lấy tại khu vực biển xã Quảng Công (huyện Quảng Điền), lấy ngày 21/4; 2 mẫu trầm tích lấy tại đầm Lập An (huyện Phú Lộc) lấy ngày 23/4; 2 mẫu nước biển và 2 mẫu trầm tích lấy tại xã Phong Hải (huyện Phong Điền) ngày 26/4 và 4 mẫu nước đầm phá, 1 mẫu nước biển tại khu vực đầm Lập An, ngày 28/4.

Kết quả quan trắc 5 mẫu trầm tích tại vùng biển ven bờ thuộc các xã Phong Hải, xã Quảng Công và 2 mẫu trầm tích thuộc đầm lập An cho thấy: Giá trị 7 thống số kim loại nặng (gồm: Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, As, Cr) của tất cả các mẫu nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích (QCVN 43:2012/BTNMT), cột trầm tích nước mặn, nước lợ.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP