14/10/2015 - 07:02

Vượt qua thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

TTH - Trải qua 85 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Ghi nhận những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh

Những nỗ lực

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Công tác cán bộ được đổi mới về nội dung và cách làm, bảo đảm khách quan, dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình; việc đánh giá cán bộ từng bước được hoàn thiện; chất lượng cán bộ từng bước được nâng lên. Qua tổng hợp chất lượng cấp ủy ở các Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 cho thấy: Số cấp ủy viên tham gia cấp ủy lần đầu 161 đồng chí, chiếm 30%, cấp ủy viên là nữ chiếm tỷ lệ 12,7% (nhiệm kỳ trước 12,3%), người dân tộc thiểu số 8,6%, tăng 0,2 so với nhiệm kỳ trước. Cấp ủy viên có trình độ đại học trở lên chiếm 96,08% (tăng 13,07%); trình độ cao cấp, cử nhân LLCT chiếm 77,1% (tăng 6,2% so với nhiệm kỳ trước).
Công tác quy hoạch cán bộ tiến hành chặt chẽ, đảm bảo quy trình và nâng cao chất lượng, chú trọng quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học, cán bộ dân tộc thiểu số, góp phần chủ động trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020, từng bước khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ mỗi khi đến kỳ đại hội Đảng, bầu cử HĐND và UBND các cấp. Công tác luân chuyển cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh luân chuyển hơn 150 cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn quan tâm đẩy mạnh; đào tạo đã cơ bản gắn với quy hoạch cán bộ, qua đó đã góp phần đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ trong từng ngành, từng cấp. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy Đảng cử gần 20.000 lượt cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; trong đó, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và theo Đề án 165 của Trung ương cho hơn 200 cán bộ.
Cấp ủy Đảng các cấp chú trọng củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 10.000 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên 46.023 đảng viên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng của tỉnh lần thứ XIV đề ra). Chất lượng đảng viên mới được nâng lên cả về trình độ học vấn, phẩm chất chính trị và từng bước trẻ hoá. Việc đánh giá chất lượng TCCS Đảng, đảng viên hàng năm từng bước đi vào thực chất; số lượng đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ khá cao.
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác tổ chức, cán bộ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số lĩnh vực còn bất cập; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo nữ, cán bộ trẻ còn thấp; năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn vẫn còn hạn chế. Trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ thiếu tính chiến lược; cơ cấu một số cấp ủy chưa bảo đảm ba độ tuổi, dẫn đến hẫng hụt cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì ở một số ngành. Việc luân chuyển cán bộ ở một số nơi thực hiện chưa thường xuyên. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, bố trí cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng và đảng viên vẫn còn.
Chủ động hơn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới
Từ nay đến hết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức cấp uỷ các cấp là tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, cấp uỷ các cấp nắm chắc tình hình, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và của cả hệ thống chính trị gắn với việc tinh giản biên chế, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động có chất lượng cao, có hiệu quả. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, vừa kế thừa những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được vừa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.
Chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các thành viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán bộ, công chức cơ sở xã, phường, thị trấn theo chức danh cán bộ, chú ý bồi dưỡng kiến thức mới, kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết tình huống thực tế, cụ thể ở địa phương, đơn vị. 
Đẩy mạnh xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch vững mạnh; kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Nâng cao chất lượng đảng viên theo yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới; quan tâm công tác phát triển đảng viên, chú ý các vùng và lĩnh vực đặc thù.
Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ công tác trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải có trình độ, năng lực thực tiễn, nhạy cảm nghề nghiệp, có tư duy độc lập, khả năng phân tích, tổng hợp, có vốn sống và kinh nghiệm ứng xử phong phú, tinh tế; kiên trì rèn đức, tính thận trọng, tỉ mỉ, chính xác. Phải có tâm và có tài. “Tâm” ở người cán bộ tổ chức chính là đạo đức cách mạng “chí công, vô tư”, ít lòng ham muốn tiền bạc và danh lợi, toan tính cá nhân thiệt hơn. “Tài” ở người cán bộ tổ chức chính là trí tuệ, tầm nhìn xa trông rộng, toàn diện và cụ thể, chu đáo, chọn được người tài, sắp xếp đúng người, đúng việc. Đồng thời, không ngừng tu dưỡng về đạo đức và lối sống, yêu cái thiện, ghét cái ác; phải “dĩ công vi thượng” luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; trung thực và tận tụy với công việc chung; nói đi đôi với làm, không nói nhiều, làm ít, nói một đằng, làm một nẻo. Bởi hơn bất cứ nghề nghiệp nào, công tác tổ chức, cán bộ là một nghề khó khăn, phức tạp vì đối tượng tác động tới chính là con người, mỗi người có hoàn cảnh gia đình, môi trường giáo dục, văn hoá khác nhau với các mối quan hệ xã hội đa dạng và phức tạp.
Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 85 năm qua, mỗi một cán bộ làm công tác tổ chức của cấp ủy các cấp phải ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm lớn lao của mình, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, không ngừng cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng chí Hồ Viết Bá - UVTV-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP