30/09/2015 - 10:20

Xác định nguy cơ và thống nhất con số các chỉ tiêu

TTH - Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng năm 1994 đã nêu lên bốn nguy cơ đối với Đảng và đất nước. Đó là, các nguy cơ tụt hậu ngày càng xa về kinh tế so với các nước trong khu vực và thế giới; nguy cơ chệch hướng XHCN; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và nguy cơ các tệ nạn xã hội như tham nhũng, lãng phí ngày càng trầm trọng...

Trong phần đầu Dự thảo báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng khóa XI trình Đại hội Đảng lần thứ XII có hai lần nhắc lại bốn nguy cơ mà Đảng ta đã nêu lên cách đây hơn 20 năm. Đó là, nguy cơ nêu ở mục nhìn lại 30 năm đổi mới và mục dự báo tình hình kinh tế thế giới và đất nước những năm tới. Ngoài việc khẳng định các nguy cơ ấy “vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp”, dự thảo còn cảnh báo “bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn thách thức lớn”.

Theo tôi, trên tinh thần nội dung về các nguy cơ đã nêu ở mục dự báo tình hình thế giới và đất nước trong những năm tới, cần viết lại ngắn gọn, dễ nhớ thành năm nguy cơ (thêm một nguy cơ) đối với Đảng, đất nước, chế độ để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấy rõ các nguy cơ, từ đó quyết tâm đẩy lùi, khắc phục. Thứ nhất, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thứ hai, nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá nước ta. Thứ ba, nguy cơ của những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phân cán bộ, đảng viên. Thứ tư, nguy cơ các tệ nạn xã hội như quan liêu, tham nhũng, lãng phí... ngày càng phức tạp trong bộ máy Nhà nước và thứ năm là nguy cơ chủ quyền biển, đảo bị xâm phạm.

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo chỉ nên thống nhất một con số trong hệ thống các chỉ tiêu. Cụ thể, dự thảo nêu các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, trong đó có một số chỉ tiêu có hai con số. Ví dụ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 -7%/năm; GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 USD – 3.500 USD...

Nên thống nhất tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5% trở lên. Lý do, để dễ nhớ, hơn nữa đã bình quân thì chỉ cần một con số. Mặt khác, xã hội chỉ quan tâm con số thấp nhất, còn vượt được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Một lý do nữa là, giả sử GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.600 USD thì lấy con số nào trong hai số 3.200 USD và 3.500 USD để so sánh, đánh giá? Tương tự, nếu tăng trưởng kinh tế 5 năm đạt bình quân 6,8% thì so sánh với con số 6,5% hay 7%?

Trong phần chú thích của dự thảo khi đề cập đến hệ thống tiêu chí các nước công nghiệp, thế giới hầu hết cũng chỉ nêu một con số. Nhân đây, tôi cũng đề nghị các chỉ tiêu phấn đấu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành cũng chỉ nên có một con số.

Minh Khiêm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP