Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

27/03/2021 - 12:54

Xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đạt kết quả cao nhất

TTH.VN - Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta. Văn kiện không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Văn kiện Đại hội XIII có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Sau hội nghị quan trọng này, cấp ủy các cấp, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Với tinh thần đó, trong 2 ngày (27 và 28/3), hội nghị nghiên cứu xoay quanh 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam;...

Tin, ảnh: Anh Phong 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP