Kinh tế Kinh tế

19/04/2020 - 10:16

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2021 - 2025.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (các bộ, cơ quan trung ương và địa phương) triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025, đồng thời tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025 để phê duyệt, triển khai thực hiện ngay khi kế hoạch 5 năm được cấp có thẩm quyền thông qua, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025, bao gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH; Mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025; mục tiêu hướng đến năm 2025 của bộ, cơ quan trung ương và địa phương; Mục tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn, trong đó: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của cả nước bình quân 5 năm 2021 - 2025 tăng khoảng 7% đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, căn cứ tình hình thực tế xây dựng tốc độ tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và địa phương, xây dựng phương án tăng trưởng hợp lý và phù hợp; một số chỉ tiêu cơ bản và đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản của bộ, ngành và địa phương cho giai đoạn 2021 - 2025...

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cụ thể hóa các cơ chế, giải pháp, chính sách để thực hiện thành công kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025. Cơ chế, giải pháp, chính sách phải bảo đảm sự thống nhất về các nguyên tắc, mục tiêu chung, đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và trình độ phát triển của từng ngành và từng địa phương.

Theo nhandan.com.vn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP