06/07/2015 - 14:15

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

TTH - Năm năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và sự quan tâm của các ban, bộ, ngành Trung ương, của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong thành quả chung đó, có phần đóng góp hết sức quan trọng của Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện thăm, kiểm tra công tác tại Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Lê Sáu

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo LLVT hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra trên cả ba mặt: thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Đảng bộ Quân sự tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ, gắn bó máu thịt với Nhân dân, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung chỉ đạo LLVT toàn tỉnh tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nông thôn mới, xứng đáng với lòng tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ được chú trọng; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên chú trọng xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, có môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh.

Cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng với lực lượng dân quân giúp dân xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà gặt lúa chạy lũ. Ảnh: Lê Sáu

Trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đảng bộ Quân sự tỉnh sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đề ra. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt đó, Đảng bộ cần bám sát và thực hiện tốt những vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu rộng, vận dụng cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về An ninh quốc gia và Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời, làm tốt công tác tham mưu phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, tạo môi trường ổn định để thu hút đầu tư phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt ba khâu đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng trình độ làm tham mưu, chỉ đạo xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật, cải cách hành chính, bảo đảm an toàn về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy Đảng các cấp, phẩm chất, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ hai,chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo đúng tình hình, nhất là trên tuyến biển và tuyến biên giới, sẵn sàng chiến đấu, xử trí đúng đắn các tình huống phức tạp; kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia, bảo đảm an ninh thông tin. Tích cực phối hợp các lực lượng Công an, Biên phòng và các cơ quan, ban, ngành trong triển khai thực hiện Nghị định 77 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba,chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trước hết là chất lượng chính trị cho lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên “vững mạnh, rộng khắp”, nhất là lực lượng dân quân biển, bảo đảm đủ sức chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt việc rèn luyện, xây dựng Quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lấy xây dựng chính trị, tư tưởng làm cơ sở, nâng cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong từng cán bộ, chiến sĩ, gắn bó máu thịt với Nhân dân; cải tiến tổ chức, nội dung, phương pháp huấn luyện; đổi mới trang bị, phương tiện; phát triển, ứng dụng khoa học, nghệ thuật quân sự; nâng cao chất lượng, bảo đảm hậu cần trong thời bình và bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Thứ tư,tập trung tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố Huế vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Làm tốt công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở. Củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự, xây dựng các phương án phòng, chống khủng bố, gây rối, bạo loạn, phòng chống cháy nổ và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chủ động đối phó với mọi diễn biến của thời tiết, thực hiện tốt phương châm “5 tại chỗ” và tổ chức huấn luyện, diễn tập bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng khu vực phòng thủ, cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu của tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố Huế ngày càng đi vào chiều sâu.

Thứ năm,tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo đảm Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với LLVT. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; gắn xây với chống, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, tạo nhân tố điển hình; xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và quản lý, chính ủy, chính trị viên có đủ tâm và tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP