20/08/2015 - 07:36

Xây dựng Phú Lộc thành trung tâm dịch vụ - du lịch năng động

TTH - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lộc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, phóng viên Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Lộc về những kết quả nổi bật mà Đảng bộ huyện Phú Lộc đã lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2015, ông Quang nói:

Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Phú Lộc đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào tình hình thực tế địa phương; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015, thực hiện hiệu quả 4 lĩnh vực mang tính đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, kinh tế phát triển khá toàn diện, chuyển dịch tích cực theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 23.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 309,79 tỷ đồng; kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.

Văn hóa - xã cũng hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng lên. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bước đầu đạt kết quả khá. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Trên nền tảng kết quả đạt được, xin ông cho biết, trong những năm đến, Đảng bộ huyện Phú Lộc đề ra nhiệm vụ trọng tâm gì và giải pháp mang tính đột phá để thực hiện?
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đề ra 5 chương trình trọng điểm và 14 chỉ tiêu chủ yếu. Những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng Phú Lộc thành trung tâm dịch vụ-du lịch năng động...
Mở đường lên núi Bạch Mã
Một trong những giải pháp trọng tâm là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu, chất lượng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Với phương châm “Trí tuệ - Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết”, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Phú Lộc tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy thành quả đạt được, nắm vững tình hình, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn để phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng huyện Phú Lộc - trung tâm dịch vụ - du lịch năng động, hấp dẫn ở phía nam tỉnh nhà.
Xin cảm ơn ông!

Minh Hoàng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP