14/09/2022 - 09:06

Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước: Gắn với đời sống của người dân

TTH - Những năm qua, việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước (HUQU) ở khu dân cư trên địa bàn huyện Phong Điền đã có bước chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Bám sát với tình hình thực tế

Hiện nay, 100% các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Phong Điền đã được UBND huyện công nhận HUQU; tình hình thực hiện HUQU cơ bản được thực hiện nghiêm túc, có tính tự giác cao, các HUQU được phổ biến công khai trong các cuộc họp, sinh hoạt thôn. Nội dung của HUQU bám sát với tình hình thực tế, tập trung xoay quanh các vấn đề như: An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, việc cưới, việc tang, các phong tục tập quán của địa phương…

Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đánh giá: Việc xây dựng HUQU của các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện đảm bảo phát huy dân chủ, công khai, bảo đảm tinh thần tự nguyện, trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư... HUQU có nội dung quy định cụ thể như: thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM), các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, nếp sống văn minh… Trên cơ sở đó, ý thức của người dân có nhiều chuyển biến tích cực và đồng lòng chung tay thực hiện.

Ông Lê Phước Hà, người dân thôn Hiền Sĩ, xã Phong Sơn nói: “Người dân chúng tôi đều được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung HUQU. Ngoài các quy định chung, chúng tôi đã bổ sung một số quy định sát với thực tế như: nghiêm cấm dựng rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không gây ô nhiễm môi trường… Từ đó, mỗi người dân đều nâng cao ý thức hơn”.

Khơi dậy tính chủ động, tự nguyện

Các xã, thị trấn còn lồng ghép xây dựng và thực hiện HUQU gắn liền việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” nhằm xóa bỏ những phong tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; vận động người dân đóng góp vào các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, vì người nghèo; gắn với phong trào toàn dân xây dựng xã hội học tập, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa...

Ông Trần Công Phước, Chủ tịch UBND xã Phong An thông tin: UBND xã đã chỉ đạo các thôn xây dựng HUQU gắn với nội dung cam kết “5 có, 5 không”. Nhiều hủ tục lạc hậu đã được đẩy lùi, người dân thực hiện nếp sống văn hóa trong tổ chức việc cưới, việc tang đảm bảo văn minh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Những tín ngưỡng văn hóa mang bản sắc dân tộc tiếp tục được duy trì và phát triển.

Ông Thái Văn Luyến, Trưởng thôn Xuân Điền Lộc, xã Phong Xuân chia sẻ: Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa; đồng thời bổ sung những nội dung mới tiến bộ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, hằng năm, ban quản lý thôn rà soát toàn diện công tác xây dựng, thực hiện HUQU để kịp thời sửa đổi, bổ sung thay thế những quy ước không còn phù hợp với pháp luật hiện hành. Ngoài quy định chung, hương ước còn coi trọng việc phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa lành mạnh…

Vai trò của HUQU đã phát huy hiệu quả trong việc khơi dậy tính chủ động, tự nguyện của bà con đối với những công việc chung của địa phương. Năm qua, tỷ lệ gia đình văn hóa của huyện Phong Điền đạt trên 95%. HUQU đã góp phần vận động Nhân dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Tiến Dũng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP