Giáo dục Tin tức giáo dục

02/12/2013 - 19:07

“Xây dựng, vận hành tổ chức quản lý và hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế”

TTH.VN - Là tên của dự án vừa được chính thức được triển khai vào cuối tháng 11/2013, theo tin từ Đại học Huế.

Thời gian thực hiện dự án là 2 năm 2013 - 2015 với tổng kinh phí thực hiện là hơn 500 triệu đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống tổ chức và cơ chế vận hành nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo; bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa; góp phần đưa Luật sở hữu trí tuệ, các chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ vào đời sống hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Huế; góp phần tạo ra nguồn thu cho trường đại học từ hoạt động nghiên cứu triển khai và thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ. Dự án sẽ tập trung triển khai các nội dung: xây dựng các văn bản pháp lý phục vụ công tác tổ chức và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ; phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống văn bản phục vụ công tác tổ chức điều hành và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế; xây dựng hệ thống tổ chức về sở hữu trí tuệ; xây dựng mô hình vận hành và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế; triển khai thực hiện thí điểm việc vận hành tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế. 

Đại học Huế sẽ tổ chức các đợt tập huấn cho từng đối tượng cụ thể như cán bộ quản lý, cộng tác viên trong mạng lưới chuyên trách sở hữu trí tuệ của các đơn vị, giảng viên và sinh viên thời gian tới. Sau các đợt tập huấn, các học viên sẽ có được những kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ, nắm được các nội dung cơ bản của các văn bản pháp quy về sở hữu trí tuệ, quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, có khả năng hiểu và áp dụng vào thực tế.

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP