30/07/2015 - 07:57

Xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân

TTH - Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo 1/8 mang ý nghĩa chính trị - tư tưởng - văn hoá sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh của lĩnh vực tuyên giáo - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, đồng thời nói lên vai trò quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng.

Là một bộ phận trong ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 85 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã góp phần quan trọng vào thành quả chung của sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong đội ngũ báo chí toàn tỉnh. Ảnh: Anh Phong
Góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị
Có thể khẳng định: những thành tựu của sự nghiệp cách mạng ở Thừa Thiên Huế từ khi thành lập Đảng bộ (tháng 4/1930) đến nay đều gắn liền với những đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo. Cuộc “bút chiến” để bảo vệ quan điểm “Nghệ thuật vị nhân sinh”, bảo vệ tư tưởng duy vật năm 1935; các cuộc đấu tranh công khai trên báo chí, trong cao trào dân chủ 1936 - 1939; các cuộc đấu tranh “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”... là những mốc son chói lọi trong những trang sử hào hùng của ngành Tuyên giáo Thừa Thiên Huế. Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng giác ngộ giai cấp, phát động quần chúng, phân hóa, cô lập kẻ thù, đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ngày 23/8/1945, giành chính quyền về tay Nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp hết sức to lớn, khơi dậy tinh thần, ý chí quật cường “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, hun đúc nên truyền thống “tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”, góp phần làm nên những chiến công hiển hách, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đi đến thắng lợi cuối cùng.
Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, thời cơ, thuận lợi đan xen với nguy cơ, thách thức. Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thực sự đã có những đóng góp xứng đáng vào việc giữ vững định hướng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; giữ vững niềm tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; vượt qua khó khăn, thử thách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, toàn ngành Tuyên giáo của tỉnh đã không ngừng cố gắng vươn lên, trưởng thành về nhiều mặt, đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Tiến bước và kế thừa truyền thống vẻ vang
Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh vừa có những thuận lợi, vừa có những khó khăn. Điều đó đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải nâng cao tính chủ động, tích cực, đổi mới hơn nữa cả nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng chính trị, tính thuyết phục, tính hiệu quả. Thường xuyên chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới, những điển hình tiên tiến, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Công tác tuyên giáo góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận chính trị trong Nhân dân; tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, các tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; kịp thời ngăn chặn các luồng thông tin, quan điểm sai trái, phản động, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo, nhất là Luật Biển Việt Nam, khẳng định chủ quyền Việt Nam ở biển Đông theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đấu tranh ngăn chặn các tà đạo đang tìm cách len lỏi thâm nhập vào lớp trẻ và một bộ phận Nhân dân.
Để đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng phải sâu sát và bắt kịp sự vận động của thực tiễn; tạo sức mạnh đoàn kết, trước hết là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; không ngừng nâng cao trí tuệ, bản lĩnh; chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng; định hướng và giải đáp những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.
Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên gắn bó mật thiết với Nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo trong toàn tỉnh sẽ tiếp bước và kế thừa truyền thống vẻ vang 85 năm qua của ngành, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh, thực sự là những chiến sĩ “bản lĩnh, trí tuệ, nhạy bén, hiệu quả” của Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Đoàn Thị Thanh Huyền - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP