Sửa trường hợp mắc bệnh được nhận BHXH một lần từ 15/2/2023

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP