03/04/2017 - 21:05

Yêu cầu đăng ký cam kết không tham nhũng, lãng phí

TTH - Các đồng chí Tỉnh ủy viên, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải đăng ký bằng văn bản với chi bộ kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết không tham nhũng, lãng phí; sử dụng tài sản và ngân sách Nhà nước đúng quy định, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - đó là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được nêu tại Công văn số 500-CV/TU ngày 27/3/2017 về việc đăng ký cam kết không tham nhũng, lãng phí, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công văn cũng yêu cầu các đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế để hướng dẫn các tổ chức đảng và đảng viên đăng ký cam kết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, giám sát các nội dung trên và xem đây là tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, đảng viên trong đề bạt, bổ nhiệm và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

 BT

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP