Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

26/07/2019 - 15:04

Quán triệt, triển khai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

TTH.VN - Chiều 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 – CT/TW của Bộ Chính trị và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà dự.

Hội nghị nghe Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu triển khai Chỉ thị 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 38 - CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

“Tất cả các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cần chuẩn bị thật chu đáo về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; trong đó, phải mang tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Báo cáo chính trị phải đánh giá toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng công tác nhân sự, nhưng phải chất lượng, cơ cấu hợp lý; công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử phải đúng Điều lệ, Quy chế của Đảng. Quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải coi trọng sự lãnh, chỉ đạo toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu quán triệt.   

Hội nghị cũng đã được UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền triển khai Nghị quyết 37 - NQ/TƯ, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Kết luận 48 - KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43 - TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.  

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn triển khai Kế hoạch 14 -KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận 50 - KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN…

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP