“Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của trường đại học”

Hội nghị khoa học sinh viên năm học 2019 – 2020, có 30 bài báo cáo kết quả nghiên cứu của các tác giả và nhóm tác giả, trong đó có 9 bài khoa học tự nhiên, 11 bài khoa học xã hội và 10 bài khoa học giáo dục.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP