Đưa kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo

Hiện nay, nhiều trường học và đơn vị giáo dục chú trọng nâng cao chất lượng sinh viên bằng cách đưa kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP