Có những cán bộ công chức “đánh trống ghi danh“

Thực tế cho thấy có cán bộ công chức, viên chức thuộc loại “đánh trống ghi danh”, không có đóng góp mấy cho cơ quan đơn vị.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP