Đại hội XIII của Đảng sẽ giảm 5% số lượng ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện

Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII nêu rõ sẽ giảm khoảng 5% số lượng ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP