Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức bình đẳng giới

Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại thị xã Hương Thủy luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP