Bàn giao công trình “Đường hoa thanh niên”

Kinh phí thực hiện công trình do 36 cơ sở Đoàn và Huyện đoàn Phú Vang đóng góp và thực hiện.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP