Hạn chế lãng phí rơm rạ

Sử dụng máy cuốn thu gom rơm phục vụ sản xuất nông nghiệp mở ra triển vọng mới trong việc hạn chế đốt rơm rạ, sử dụng hiệu quả nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP