“Nín thở” trong mùa khô

Đang vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng được Hương Trà phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Đang vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng được Hương Trà phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP