Chi mạnh quỹ bình ồn để giữ ổn định giá xăng dầu

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu sẽ được giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh lần trước.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP