Chương trình khuyến công 2019: Về đích trước hạn

Năm 2019, tổng kinh phí hoạt động khuyến công (KC) chiếm trên 2,6 tỷ đồng, trong đó KC quốc gia 960 triệu đồng và KC địa phương gần 1,7 tỷ đồng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP