Lập Ban chỉ đạo xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP