Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

11/07/2018 - 14:16

100% kiến nghị của cử tri được tiếp thu và trả lời đầy đủ

TTH.VN - Báo cáo trước HĐND tỉnh ngày 11/7 kết quả giám sát về giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3, thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thi Ái Vân cho biết, việc giải quyết kiến nghị cử tri được UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, tiếp thu và trả lời đầy đủ 219/219 kiến nghị (đạt tỷ lệ 100%).

Thường trực HĐND tỉnh điều hành tại kỳ họp thứ 6

Tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4, HĐND tỉnh đã nhận được 226 kiến nghị của cử tri toàn tỉnh, liên quan đến 3 lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo an toàn giao thông có 90 kiến nghị của cử tri, chiếm tỷ lệ 39,82%; lĩnh vực đất đai, quản lý quy hoạch, di dời, đền bù, giải tỏa, tài nguyên và môi trường có 88 kiến nghị của cử tri, chiếm tỷ lệ 38,94%; lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, nội chính, cơ chế chính sách có 48 kiến nghị của cử tri, chiếm tỷ lệ 21,24 %.

Trên cơ sở các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, UBND tỉnh đã tiếp thu 219 kiến nghị, ban hành kế hoạch giao các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện trả lời các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền quy định.

Trong đó, phân công rõ ràng những kiến nghị của cử tri theo từng nhóm vấn đề, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu việc trả lời, giải quyết.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc giải trình kiến nghị của cử tri; các chuyên viên được phân công chủ động, theo dõi và định kỳ hằng tháng, quý báo cáo tình hình tổ chức thực hiện việc giải trình kiến nghị của cử tri.

Theo kết quả giám sát của HĐND tỉnh, 100% kiến nghị của cử tri được tiếp thu và trả lời đầy đủ

Kết quả, có 138 kiến nghị của cử tri (chiếm tỷ lệ 63%), đã được UBND tỉnh trả lời, làm rõ để thông tin đến cử tri, cơ bản là thỏa đáng, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

Có 67 kiến nghị đã được xem xét và đang trong giai đoạn tổ chức thực hiện, chủ yếu tập trung vào các nội dung, điều chỉnh quy hoạch, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cấp hệ thống các công trình thủy lợi, xử lý rác thải môi trường, tôn tạo di tích…

Nhìn chung, việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4 HĐND tỉnh được UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, tiếp thu và trả lời đầy đủ 219/219 kiến nghị (đạt tỷ lệ 100%). Nội dung trả lời cơ bản tập trung vào những vấn đề cử tri kiến nghị.

Thông qua việc tiếp thu, trả lời và thực hiện các nội dung kiến nghị cử tri, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục xem xét, rà soát nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP