Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Bám cơ sở làm dân vận

Công tác dân vận luôn được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện nghiêm túc gắn với các phong trào thi đua.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP