Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Dân vạn chài thi đậu,vua ban làng định cư

Câu chuyện tái định cư dân vạn chài hóa ra đã có từ 140 năm trước, chứ không chỉ bắt đầu từ nhiều năm sau ngày giải phóng...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP