Thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Bảo tàng là nơi lưu giữ, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, thực hiện công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy, trao đổi, hợp tác

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP