Bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn cho diễn viên, nhạc công Ca Huế

Các diễn viên, nhạc công được phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kỹ năng dẫn chương trình; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, chất lượng biểu diễn các bài bản, làn điệu Ca Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP