Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Dự án có ý nghĩa quan trọng & tác động tích cực

Công ty TNHH Laguna Việt Nam sẽ được tăng vốn điều lệ từ 175 triệu USD lên 300 triệu USD và tăng vốn đầu tư DA từ 875 triệu USD lên 2 tỷ USD...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP