Năm 2020, 100% thuốc kháng sinh mua phải có đơn

Tình hình kê đơn và sử dụng thuốc ở Việt Nam vẫn đang tồn tại một số bất cập như lạm dụng kháng sinh, kê nhiều thuốc chưa hợp lý cho một đơn thuốc.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP