Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Sức hút từ Chân Mây - Lăng Cô

Từ một vài dự án (DA) kinh doanh dịch vụ du lịch, công nghiệp và cảng biển, đến nay Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (KKT CM - LC) đã thu hút gần 50 DA với tổng vốn đăng ký trên 76.000 tỷ đồng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP