Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

18/05/2019 - 06:00

KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2019)

Thực hiện lời thề với Người

TTH - Năm nay, cả nước kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Trong bản Di chúc Bác để lại cho mai sau, những công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Người dành mối quan tâm và vị trí đặc biệt.

Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam. Ảnh: TL

1. Theo Hồi ký của đồng chí Vũ Kỳ, người nhiều năm giúp việc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, khoảng 10 giờ sáng ngày 15/5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo bản Di chúc bất hủ của mình “Nhân dịp mừng 75 tuổi” và dặn (bằng văn bản): “Tuyệt đối bí mật”. Người đã trăn trở, suy nghĩ để hoàn thành bản Di chúc trong 4 năm, trước khi viết lại và bổ sung trang một ngày 10/5/1969, khép lại toàn văn bản Di chúc. Những dòng ngắn gọn Người để lại vẫn truyền cho chúng ta tinh thần và cảm xúc khi hoàn thành những công việc hôm nay.

Sinh thời, trong các tác phẩm, bài nói, bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh hay dùng chữ “thật sự”. Trong 15 tập Hồ Chí Minh Toàn tập (NXB CTQG, Hà Nội, 2011), phần mềm đã tự động đếm được 324 lần Người dùng chữ “thật sự” khi nói về những mục tiêu cần đạt, những công việc cần làm và Người cũng là tấm gương mẫu mực “thật sự” toàn tâm toàn ý với cách mạng.

Trên những chặng đường cách mạng gian nan, khi dân tộc chưa giành lại được độc lập, Nhân dân chưa giành lại được tự do, đất nước còn bị chia cắt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bền bỉ tranh đấu đòi “độc lập thật sự” cho dân tộc, đòi “thống nhất thật sự” cho đất nước, đòi tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, đòi một nền “hòa bình thật sự” cho thế giới.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, khi xây dựng chính quyền nhân dân, Người đòi hỏi phải “thật sự kiện toàn chính quyền dân chủ nhân dân về các mặt công tác, tổ chức, cán bộ”, cung cách làm việc phải “thật sự dân chủ”... Với các cán bộ, đảng viên, Người đòi hỏi phải “thật sự cần, kiệm, liêm, chính”, phải “thật sự tự phê bình và phê bình” và phải “đoàn kết thật sự”.

Trong Di chúc, tác phẩm lớn cuối cùng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành những lời căn dặn đầu tiên để nói về công tác Đảng “Trước hết nói về Đảng…”. Người đã dành mối quan tâm sâu sắc với công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo Nhân dân xây dựng đất nước sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi. Người viết: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng (chữ nhấn mạnh trong nguyên văn), làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Để chăm lo củng cố, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp của Đảng và cán bộ, đảng viên, Người nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Chỉ trong một đoạn văn ngắn, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần dùng chữ “thật”, chữ “thật sự” với tất cả mong muốn ý trọng yếu của Người được chuyển tải rằng: Các công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được tiến hành một cách toàn tâm toàn ý, đầy đủ, chu đáo, đến nơi đến chốn, có hiệu quả. Khi Người đòi hỏi “thật sự” cũng là mạnh mẽ chống lại “căn bệnh” qua loa, hình thức, “căn bệnh” nói không đi đôi với làm, “căn bệnh” không thực chất, những biểu hiện giả dối…Những “căn bệnh” này Người đã dự báo cho chúng ta từ khá sớm bằng tầm nhìn viễn kiến.

2. Đã 50 năm chúng ta thực hiện những lời thề được đồng chí Lê Duẩn trang trọng và xúc động đọc trong Lễ truy điệu Người trên quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 9/9/1969. Có lời thề chúng ta đã hoàn thành - đấu tranh thống nhất đất nước. Có lời thề chúng ta đã và vẫn còn đang tiếp tục thực hiện, và chúng ta quyết tâm thực hiện thành công.

“Vĩnh biệt Người chúng ta thề:

Hết lòng hết sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, làm hạt nhân cho khối đoàn kết toàn dân, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam hoàn toàn thắng lợi” (trích Điếu văn). Cuộc đấu tranh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chống những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang được Đảng tiến hành quyết liệt hôm nay, ở mọi cấp, ở mọi lĩnh vực, “không có vùng cấm” là minh chứng rõ nét việc chúng ta đang nỗ lực thực hiện lời thề đó. Quyết tâm, nỗ lực này đã được Nhân dân đánh giá cao.

“Vĩnh biệt Người chúng ta thề:

Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của HỒ CHỦ TỊCH. Noi gương Người, toàn thể Nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của HỒ CHỦ TỊCH tới đích cuối cùng” (trích Điếu văn). Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (ngày 15/5/2016) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đang được Đảng đôn đốc thực hiện là minh chứng rõ nhất việc chúng ta đã và vẫn tiếp tục tực hiện lời thề đó một cách “thật sự”.

 TS. NGÔ VƯƠNG ANH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP