20/03/2024 09:11

Lợi ích kép từ Nhà máy đốt rác - phát điện Phú Sơn

Việc đầu tư đưa Nhà máy đốt rác- phát điện Phú Sơn vào hoạt động tạo dấu mốc mới trong việc lý rác bằng công nghệ hiện đại, góp phần bảo vệ môi trường địa phương theo hướng bền vững...
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận