ClockThứ Sáu, 12/05/2023 06:41

Vai trò của cán bộ, đảng viên trong định hướng dư luận

TTH - Dư luận là một hiện tượng tinh thần trong đời sống xã hội, là sự đánh giá, phán xét, biểu thị thái độ của cá nhân, các nhóm xã hội đối với các sự kiện, hiện tượng xảy ra có liên quan đến nhu cầu, lợi ích của các thành viên trong xã hội. Vì thế, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ ta.

Cống hiến sức trẻ cho vùng cao

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng Đảng ta nhấn mạnh: “Chấn chỉnh hoạt động thông tin, tuyên truyền; quản lý có hiệu quả hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước... Tập trung chấn chỉnh, quản lý thông tin trên mạng internet, các mạng xã hội và blog cá nhân” với mục đích điều chỉnh hành vi, hướng tới làm thay đổi thái độ, nhận thức và hành động của xã hội theo hướng tích cực.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”. Đặc biệt, Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đặt ra yêu cầu “Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội và đánh giá sự hài lòng của người dân; chủ động dự báo tình hình, xử lý kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội”.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới đang đặt ra, nhất là sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, với âm mưu, thủ đoạn, tinh vi, xảo quyệt nhằm chống phá, Đảng, Nhà nước ta, mỗi cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng nhằm hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Khi xuất hiện tin đồn thất thiệt cần phải nhanh chóng tìm nguồn phát, gặp gỡ những người đưa tin sai lệch cũng như giải thích, thuyết phục họ về những thông tin sai lệch làm thay đổi nhận thức và thái độ của họ đối với tập thể. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên, lực lượng nòng cốt cần phải tăng cường các biện pháp cụ thể như giải thích, chứng minh để mọi người tin tưởng.

Nhằm phát huy tốt vai trò của mình trong định hướng dư luận xã hội đúng hướng, mỗi cán bộ đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị. Bởi vì, chỉ trên đó, thì cán bộ, đảng viên phân biệt đúng sai, đánh giá khách quan, chính xác các sự kiện, hiện tượng, từ đó nhanh chóng thống nhất nhận thức, tư tưởng, hình thành dư luận tích cực trong xã hội.

Đồng thời, người cán bộ, đảng viên cần phải liên hệ mật thiết với Nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết để từ đó, nắm bắt tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân kịp thời tham mưu cho cấp ủy chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài, đấu tranh phản bác và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đặc biêt, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, thường xuyên tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng; ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng, củng cố lập trường, bản lĩnh, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp của Đảng, của dân tộc ta.

Để định hướng dư luận theo hướng tích cực, mỗi cán bộ, đảng viên với vai trò là chủ thể dư luận xã hội biết chọn lọc thông tin làm cho thông tin đó dễ hiểu, dễ tiếp thu đối với Nhân dân, nhất là những thông tin liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, lãnh thổ nhằm dẫn dắt và định hướng dư luận theo quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước ta.

TRẦN VĂN TOÀN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quy định 144-QĐ/TW: Cán bộ không vì một họ, phải vì trăm họ

Cán bộ, đặc biệt là người đang nắm vị trí quản lý, lãnh đạo, phải có ý thức “không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi”. Đây là một trong các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được Bộ Chính trị khóa XIII đề ra trong Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024.

Quy định 144-QĐ TW Cán bộ không vì một họ, phải vì trăm họ
Return to top