Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

26/12/2016 - 14:04

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017

Ngày 26/12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 đã được tổ chức tại Hà Nội. Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2016, Ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực và có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời chỉ đạo, định hướng báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cốt lõi, về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Hệ thống tuyên giáo cả nước luôn bám sát tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo.... Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tuyên tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân. Bước đầu thể hiện quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện" tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Toàn cảnh hội nghị Tuyên giáo toàn quốc 2017. Ảnh: TTXVN

Các đề án do Ban Tuyên giáo Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đảm đảm bảo tiến độ, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội thể hiện trên các lĩnh vực công tác, bảo đảm tính chủ động, kịp thời, bám sát thực tế, trực tiếp phục vụ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động trong công tác hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Chỉ thị 05 và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc và tích cực tham gia thực hiện. Ngành Tuyên giáo chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, cung cấp kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trước những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng, những vấn đề mới nảy sinh của đất nước, cũng như tình hình trong nước, khu vực, thế giới. Ngành phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu với các cấp ủy Đảng những giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc , luận điệu sai trái tạo sự thống nhất trong Đả ng, đồng thuận trong xã hội.

Các ý kiến thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tuyên giáo trong năm qua còn những hạn chế, thiếu sót cần tập trung khắc phục: Việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo chưa đi vào chiều sâu, chưa thực sự sát hợp với tình hình mới. Vai trò định hướng, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tham gia tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng được yêu cầu, có mặt còn bất cập. Định hướng và hiệu quả đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc , quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn thấp, thiếu sắc bén.

Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí tuy có những chuyển biến bước đầu, song vẫn còn không ít ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh truyền hình thiếu nhạy bén chính trị, chưa chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin, đăng tin, bài nặng về thông tin tiêu cực, mặt trái của xã hội , thậm chí có trường hợp thông tin sai sự thật, gây phản cảm trong dư luận. Tính toàn diện trong tuyên truyền được chú trọng hơn, nhưng tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt, đấu tranh phòng chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn chưa được chú trọng đúng mức ...

*Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2016.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra trong năm tới, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo năm 2017 là rất quan trọng và nặng nề. Ban Tuyên giáo các cấp cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Ngành, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Ðảng, toàn Dân, toàn Quân, hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước; Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và các nghị quyết khác của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Bộ Chính trị, Ban Bí thư , cấp ủy đảng các cấp giao phó.

Ngành Tuyên giáo khẩn trương xây dựng kế hoạch và tập tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết về nội dung học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận; cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị.

Ngành Tuyên giáo tăng cường chỉ đạo, quản lý báo chí - xuất bản; chủ động định hướng cung cấp thông tin thường xuyên, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu đổi mới, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong thi đua yêu nước, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm những tập thể , cá nhân vi phạm.

 

Ban Tuyên giáo các cấp chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với hình hìnhđể đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các thông tin và luận điệu sai trái, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý cần nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, trước hết là đổi với Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngành tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính trong tất cả các khâu, các hoạt động của từng cấp thuộc hệ thống tuyên giáo. Phương thức và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các ban xây dựng Đảng, chính quyền cùng cấp cần được đổi mới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao .

Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận nêu bật kết quả đạt được; thẳng thắn nêu những những hạn chế tồn tại; đề xuất, những giải pháp, tích cực thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Theo Chương trình, buổi chiều, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP