08/07/2015 - 17:56

Nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong giai đoạn mới

TTH.VN - Đó là chủ đề về bình đẳng giới được Sở Lao động TB&XH tổ chức vào chiều 8/7.

Công tác bình đẳng giới trong những năm qua đã góp phần chuyển biến trong các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo tạo, chăm sóc sức khỏe... Từ đó, vị trí, vai trò của phụ nữ đã dần thay đổi, giúp họ khẳng định bản thân trong gia đình và xã hội, giảm dần khoảng cách về giới. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý còn thấp, chưa bảo đảm tỷ lệ theo quy định.      

Tại hội nghị, báo cáo viên đã cung cấp những thông tin về thực trạng công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ; đề xuất những giải pháp để thực hiện mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

Qua đó, sẽ giúp cán bộ tham gia lớp tập huấn có sự nhìn nhận trong việc định hướng, quy hoạch để tham mưu cho lãnh đạo các cấp nâng tỷ lệ phụ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP