Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

05/04/2016 - 21:48

Tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TTH.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, năm 2015 đất nước ta đã đạt kết quả khá toàn diện. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt gần 6,7% cao nhất từ năm 2008 đến nay; sản xuất phát triển trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; tái cơ cấu nền kinh tế đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Sự phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giúp mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

Công tác phối hợp của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2016 cần tập trung vào đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, những người có uy tín trong xã hội đặc biệt là đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc của các tôn giáo tham gia tích cực vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, qua đó góp phần tích cực vào củng cố, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Đồng thời phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016, bảo đảm đời sống ấm no, hạnh phúc và an toàn cho nhân dân; phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, không hình thức, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MTTQ Việt Nam các cấp chủ động và đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia ý kiến với Đảng và Nhà nước, thông qua đó hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cần công khai kết quả các nội dung giám sát và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đặc biệt coi trọng việc phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nội dung công tác, nhiệm vụ phối hợp mà hai bên đã thống nhất; tiến hành khảo sát đánh giá về mức độ hài lòng của người dân về các dịch vụ hành chính công, việc triển khai các chính sách, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trong đó đề cao việc tuyên truyền, vận động, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP