Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

10/01/2012 - 10:37

Khơi dậy khí thế quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

TTH - 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban T.Ư MTTQ và Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới", toàn tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nhiều mô hình mới xuất hiện trong phong trào phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Huy động sức mạnh tổng hợp

Ông Trần Phùng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban T.Ư MTTQ và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, thể hiện được vai trò nòng cốt trong phong trào. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp, đẩy mạnh phong trào nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mặt trận các cấp có nhiều hình thức tổ chức đa dạng, động viên các tầng lớp nhân dân lồng ghép các phong trào, các cuộc vận động như “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vũng chắc. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Công an các cấp tổ chức được 124.159 buổi tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nội dung của nghị quyết liên tịch cho hơn 11 nghìn lượt người; tổ chức 1.396 đợt vận động nhân dân xây dựng chính quyền cơ sở; phát động toàn dân quán triệt nội dung quy chế dân chủ với hơn 6 triệu lượt người tham gia; tổ chức 504 buổi nói chuyện, truyên truyền nâng cao cảnh giác chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với hơn 436 nghìn lượt người tham dự; phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh tổ chức các lớp bồi dưỡng cho hơn 6.000 lượt chức sắc, chức việc các tôn giáo về kiến thức quốc phòng-an ninh.

 

Khen thưởng các điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Do huy động được cả hệ thống vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nên cán bộ, nhân dân đã nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn hoạt động phá hoại của các thể lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư. Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các tầng lớp nhân dân cung cấp 31.405 nguồn tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, giúp lực lượng công an trong tỉnh khám phá được 3.694 vụ việc; bắt và xử lý 5.017 đối tượng vi phạm; tịch thu tài sản trị giá trên 16,9 tỷ đồng. Các thành viên MTTQ tiếp nhận 7.754 lượt đối tượng và tiến hành cảm hóa, giáo dục, kết quả đã có 5.920 lượt đối tượng tiến bộ; tham gia quản lý 14.547 đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đặc xá trở về địa phương. Song song với xây dựng mô hình “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, các cơ sở còn có các mô hình: “Dòng họ quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật”, “Giáo xứ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”, “Trường học bình yên”, “CLB gia đình không có người vi phạm pháp luật”, “CLB tìm hiểu pháp luật”... Toàn tỉnh xây dựng 1.345 tổ hòa giải (7599 thành viên) hòa giải thành công 3.531 mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở cơ sở; 152 ban thanh tra nhân dân (1.379 ủy viên) giải quyết 2400 vụ việc; các nghiệp đoàn xích lô, tổ xe thồ tự quản cũng góp phần tích cực trong phòng chống tội phạm.

 

Tiếp tục nhân rộng điển hình

 

Đến nay, lực lượng Công an và Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động được 902/1.317 khu dân cư đăng ký xây dựng không có tội phạm và tệ nạn xã hội (đạt tỷ lệ 68,5%), trong đó, có 226 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn, 10 khu dân cư vùng giáo bước đầu phát huy vai trò trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng được 160 hội đồng ANTT, 122 ban bảo vệ dân phố, 160 đội dân phòng, 3.322 tổ nhóm an ninh nhân dân, 46 đội thanh niên xung kích an ninh, 156 tổ tự quản về an ninh trật tự, 416 ban an ninh trật tự thôn, 215 câu lạc bộ phòng chống tội phạm, 255 hòm thư tố giác tội phạm, 117 tổ đội bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp...

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng qua tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện, cho thấy, vẫn tồn tại những hạn chế như: sự phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức thành viên và lực lượng Công an có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01; có nơi phong trào thực hiện còn mang tính hình thức, kém hiệu quả, ý thức tố giác tội phạm một bộ phận quần chúng chưa cao. Phạm pháp hình sự tuy được kiềm chế nhưng chưa vững chắc. Công tác phòng ngừa, quản lý, giáo dục đối tượng ở cơ sở còn thiếu sót. Công tác phòng chống tội phạm ở một số cơ quan, doanh nghiệp có nơi còn bộc lộ nhiều sơ hở, mất cảnh giác; công tác liên kết về ANTT giữa các cơ quan với chính quyền địa phương và khu dân cư có nơi thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ...

 

Theo ông Ngô Hòa, UVTVTU - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, để phong trào thực sự có sức lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội, trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, huy động tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân để nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào nhằm đưa vào hoạt động chiều sâu, thiết thực; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ ANTT cho cán bộ, nhân dân; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng; kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, khắc phục kịp thời yếu kém trong quá trình thực hiện. Theo đó, đến hết năm 2012 tập trung triển khai đăng ký 100% (1.317) khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có 70% khu dân cư đạt chuẩn; 100 cơ quan, đơn vị, trường học sạch về ma túy và tệ nạn xã hội; có 85% số xã đạt chuẩn 3 chỉ tiêu trong 19 tiêu chí, xây dựng nông thôn mới đến năm 2015 “Giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn”, tạo khả năng phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trên từng địa bàn dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp.

Thái Bình

Ý KIẾN NGƯỜI TRONG CUỘC:

* Đại tá Nguyễn Đăng Hòa, Trưởng phòng PV28:

Làm tốt công tác dân vận thì phong trào phát triển toàn diện

Nơi nào, cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đơn vị nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của quần chúng, coi biện pháp quần chúng là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị làm tốt công tác dân vận thì nơi đó phong trào phát triển toàn diện, vững chắc. Bên cạnh đó, phải thường xuyên đổi mới hình thức tập hợp quần chúng, quan tâm xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản về ANTT phù hợp; thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân, từ đó, nhân dân gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

* Ông Trần Văn Đang, Trưởng Công an xã Thượng Nhật (Nam Đông):

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín

Trong tổ chức thực hiện tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, cần xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, đúng với từng nhóm đối tượng và đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt chính sách xã hội, quan tâm đời sống nhân dân. Đồng thời, tranh thủ phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín... để làm nòng cốt vận động nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ, quản lý giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực thì tội phạm, tệ nạn xã hội sẽ bị đẩy lùi, kẻ xấu bị phân hóa, truyền thống đạo đức, nét đẹp văn hóa được giữ gìn, tình làng nghĩa xóm được củng cố, phát triển; an an trật tự được giữ vững.

Thái Sơn (lược ghi)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP