Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

22/07/2016 - 10:21

“Làm sạch” môi trường kinh doanh

TTH - Quyết tâm “làm sạch” môi trường kinh doanh của Thủ tướng gặp rào cản ở cấp dưới là một trong những nội dung được Chính phủ báo cáo lên Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV vừa khai mạc ngày 20/7.

Rào cản ở đây được chỉ rõ là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo các nghị quyết của Chính phủ ở một số bộ, ngành trung ương, địa phương còn chậm và còn nhiều rào cản, hạn chế.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một quyết tâm lớn của Chính phủ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động bình đẳng, hiệu quả. Năm 2014, sau “phát pháo lệnh” của Thủ tướng Chính phủ đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chúng ta có thể thấy rõ sự chuyển biến của hai ngành này với việc thực hiện lộ trình cắt giảm từ 30-50% số lượng thủ tục và thời gian thực hiện thủ tục hành chính ngay trong năm 2014. Trong 3 năm (2014-2016), Chính phủ liên tiếp ban hành 3 nghị quyết mang số 19 và đều tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chính phủ tập trung vào các giải pháp khuyến khích khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Những nỗ lực đó bước đầu mang lại kết quả tích cực, tạo động lực mới cho phát triển.

Tuy nhiên, thực tế ở các cơ sở vẫn còn nhiều vấn đề gây bức xúc cho doanh nghiệp, người dân, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, đăng ký đầu tư, minh bạch thông tin đất đai... Chẳng thế mà có những câu đáng buồn như: “Trên bảo dưới không nghe”, “Trên rải thảm, dưới rải đinh”, “Chi phí không chính thức nhưng phải chi chính thức”, “Một cửa nhưng nhiều khóa”. Những rào cản trên không chỉ ảnh hưởng đến nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, làm nản lòng các nhà đầu tư, doanh nghiệp mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, kìm hãm sự phát triển đất nước.

Với Thừa Thiên Huế, tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015, tập trung vào 7 nội dung chủ yếu: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Chuyển biến rõ nhất là việc thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính nhà nước; định kỳ tổ chức đối thoại doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 51 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Mới đây nhất, tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hai năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020, tỉnh xác định tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh; xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thân thiện, an toàn và minh bạch hơn, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, đưa Thừa Thiên Huế trở lại nhóm các tỉnh có chỉ số PCI tốt nhất... Để tháo những “rào cản”, trước hết cần chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, nhất là tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP