29/05/2015 - 18:07

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

TTH - Chiều 29/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện đã thông báo những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các Nghị quyết của Đảng.

Về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng, Trung ương nhất trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị, trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trung ương khẳng định, việc đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, do là vấn đề mới, khó, phức tạp, ý kiến còn khác nhau, nên phải tiến hành một cách thận trọng, vững chắc. Trung ương đã quyết định chọn phương án “Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại Khoản 1, Điều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương, bao gồm HĐND, UBND”.
Liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, Trung ương tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn, coi đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trung ương yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện dự án và lưu ý xác định rõ những tiêu chí, điều kiện tiền đề để trở thành một cảng trung chuyển hàng không quốc tế khu vực Đông Nam Á.              

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP