18/03/2016 - 22:52

Triển khai Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự

TTH - Ngày 18/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự.

Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, thay thế Bộ luật Dân sự năm 2005. Bộ luật này có vị trí, vai trò là luật chung của hệ thống pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao dịch dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Bộ luật nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về Tòa án Nhân dân; có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Huế

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP