17/09/2023 10:44

ĐIỆN KIẾN TRUNG SAU GẦN 5 NĂM TRÙNG TU

Sau gần 5 năm khởi công, dự kiến đến cuối năm 2023, dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung sẽ hoàn thành, góp phần phục hồi các giá trị di sản kiến trúc cung đình Huế.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận