Ứng dụng công nghệ số chi trả các gói trợ cấp ưu đãi

Ứng dụng công nghệ số vào việc chi trả các gói trợ cấp ưu đãi, an sinh xã hội theo phương thức điện tử đang được ngành LĐTB&XH đẩy mạnh, phù hợp xu thế thanh toán không dùng tiền mặt trong nước và thế giới.

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP