02/10/2015 - 18:21

Chú trọng xây dựng, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch

TTH.VN - Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, đặc biệt là đội ngũ quản lý văn hóa, đạo diễn, nghiên cứu, sáng tác; đội ngũ quản lý du lịch, hướng dẫn viên… 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khoá XIV đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015, khẳng định được vị thế và những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực của tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo chính trị đã phân tích, đánh giá sâu sắc sự lãnh đạo chặt chẽ, đồng bộ, quyết liệt trên các lĩnh vực; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm toàn diện công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, công tác đảng, quốc phòng - an ninh, đưa ra các giải pháp khắc phục xác đáng đối với những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Phan Tiến Dũng

Phần phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020 có nêu nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của khu vực và cả nước. Tôi đồng tình và nhất trí cao với nhiệm vụ này. Để xây dựng tỉnh nhà thành trung tâm văn hóa – du lịch đặc sắc của cả nước, tôi đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh nông thôn, văn hóa ở khu dân cư, văn hóa công sở; tăng cường giáo dục truyền thống, kế thừa và phát huy những đặc trưng của văn hóa Huế, con người Huế. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ-TW ngày 6/9/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng du lịch đến các điểm di tích, vùng đầm phá. Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, như: Trung tâm hội nghị, Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng, Trung tâm Điện ảnh, nhà hát...  

Ngoài ra, cần chú trọng việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, tập trung phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng mở rộng quy mô, phạm vi, đa ngành nghề đào tạo, đặc biệt chú trọng các loại hình và cấp đào tạo về văn hóa nghệ thuật để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật. Các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh cần tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo về văn hóa, thể thao và du lịch của trung ương để nâng cao chất lượng. Tích cực chuẩn bị để thực hiện có hiệu quả chủ trương của tỉnh về nâng cấp Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật thành Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Trường cao đẳng nghề Du lịch thành Trường Đại học Du lịch, nâng cấp cơ sở vật chất Học viện Âm nhạc Huế...

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, đặc biệt là đội ngũ quản lý văn hóa, đạo diễn, nghiên cứu, sáng tác; đội ngũ quản lý du lịch, hướng dẫn viên… có tính chuyên nghiệp. Thực hiện các chính sách, chế độ nhằm tạo điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng. Khuyến khích các nghệ nhân truyền nghề để đảm bảo tính kế thừa, phát triển các loại hình nghệ thuật dân gian và nghề truyền thống...

Về thể thao, cần mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thể dục thể thao quần chúng và công tác giáo dục thể chất trong trường học. Bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hoạt động thể dục thể thao. Đổi mới cơ chế tổ chức, nội dung tuyển chọn và đào tạo vận động viên; tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao, gắn đào tạo các tuyến, các lớp kế cận làm tiền đề để duy trì, phát triển thành tích thể thao ở các bộ môn có tiềm năng, lợi thế. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên từng môn thể thao đảm bảo yêu cầu về quản lý và huấn luyện thể thao thành tích cao. Có chế độ, chính sách hỗ trợ các vận động viên đạt huy chương quốc tế, huy chương dại hội thể dục thể thao toàn quốc, huy chương giải vô địch quốc gia... nhằm tiếp tục khuyến khích các vận động viên phát huy tài năng.

Minh Hiền (ghi)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP