Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

23/06/2021 - 06:30

Hưởng ứng Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội

Củng cố niềm tin vững chắc

TTH - Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội đã được Đảng ta lựa chọn, khẳng định và kiên trì từng bước lãnh đạo Nhân dân thực hiện. Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ” gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra, làm rõ thêm về lý luận và thực tiễn, giúp chúng ta củng cố niềm tin vào con đường Đảng đã lựa chọn.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định con đường đi lên CNXH ở nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại. Ảnh: TTXVN

Xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Khi tiếp cận Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra chân lý: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” và khẳng định “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức”.

Cương lĩnh đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã vạch ra 6 nội dung cho Cách mạng Việt nam, trong đó mục tiêu là “làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa để tiến tới xã hội cộng sản”.

Lần đầu tiên Cách mạng Việt Nam có một Cương lĩnh chính trị phản ánh đúng tình hình và quy luật khách quan của xã hội nước ta. Vì vậy, Đảng đã tập hợp được tất cả lực lượng to lớn xung quanh giai cấp công nhân để lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.

Từ thời điểm đó đến nay, trung thành với mục tiêu, con đường đã lựa chọn, Đảng ta đã kế thừa và phát triển trong từng giai đoạn với những nhiệm vụ, phương pháp cụ thể.

Con đường đó là: Làm cách mạng dân chủ nhân dân, tiến lên CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa với những cột mốc thắng lợi liên tiếp được diễn ra từ Cách mạng Tháng Tám 1945, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi; tiếp tục bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Sau khi Đông Âu và Liên xô sụp đổ, phong trào cách mạng ở các nước XHCN rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, thoái trào trầm trọng.

Các thế lực thù địch thừa cơ xuyên tạc, chống phá. Trong hàng ngũ của Đảng, một bộ phận bi quan, dao động, nghi ngờ cơ sở khoa học của CNXH; quy kết thất bại từ áp dụng học thuyết của Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Thực tiễn đặt ra cần phải gỡ nút thắt từ điểm nghẽn đó, Đảng ta đã khởi xướng đổi mới đất nước từ Đại hội VI và tiếp tục khẳng định bằng Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ (năm 1991), được bổ sung hoàn thiện hơn trong Cương lĩnh năm 2011.

Đặc trưng nổi bật của xã hội chủ nghĩa là xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; nền kinh tế phát triển cao; nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Những thắng lợi to lớn

Đại hội Đảng lần thứ XIII đánh giá: “Đất nước đã đạt được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới và khẳng định con đường đi lên CNXH ở nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại”.

Những thành tựu sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh là cơ sở, tiền đề để Đảng ta kiên định con đường đi lên CNXH. Từ thực tế đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những nhận định mang tính tổng kết, bổ sung lý luận, làm sâu sắc thêm thực tiễn con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đó cũng chính là sự động viên, cổ vũ, củng cố niềm tin của Nhân dân thực hiện mục tiêu về khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh trong giai đoạn mới.

Trong những thập niên qua, dù phải đối mặt với những thăng trầm, khó khăn của chính trị, kinh tế thế giới nhưng chúng ta vẫn đảm bảo an ninh quốc gia, tăng trưởng kinh tế, ổn định phúc lợi xã hội. Dù đối mặt với dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nặng nề, Đảng ta đã chủ động đề ra mục tiêu, nhiệm vụ bằng những giải pháp phù hợp, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Năm 2020, Việt Nam có mức tăng trưởng GDP 2,91% trong khi cả thế giới giảm âm 4%, được quốc tế đánh giá cao về phòng chống dịch và tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Đó chính là bằng chứng sống động, khẳng định tính ưu việt của chế độ XHCN mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra trong bài viết.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định: "Con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa".

Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới, tiếp tục xây dựng cơ đồ, phát huy tiềm lực, khẳng định và nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế.

Thành tựu trên con đường độc lập dân tộc gắn với XHCN là nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin trong Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP