16/12/2016 - 09:45

Hoàn thiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

TTH.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Dự thảo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Thông báo kết luận nêu rõ, hoạt động của Liên minh Hợp tác xã đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, chịu sự quản lý thống nhất của nhà nước theo quy định của pháp luật; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hoạt động theo Luật Hợp tác xã, quy định pháp luật về Hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

Dự thảo Điều lệ phải đảm bảo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan; kế thừa hợp lý Điều lệ khóa III; đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có chức năng tập hợp ý kiến của các thành viên để đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Các thành viên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có nghĩa vụ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành Điều lệ Liên minh Hợp tác xã và các Nghị quyết của Đại hội, của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Về cơ cấu tổ chức của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam bao gồm Đại hội toàn quốc; Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Ủy ban Kiểm tra; Văn phòng, các ban chuyên môn và các pháp nhân trực thuộc.

Đại hội bao gồm Đại hội thường kỳ và Đại hội bất thường. Đại hội thường kỳ được tổ chức 05 năm/1 lần, do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triệu tập; không quy định Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng nhiệm kỳ với Đại hội Đảng toàn quốc.

Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Liên minh Hợp tác xã các cấp và tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Phó Thủ tướng đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẩn trương tiếp thu ý kiến và những nội dung nêu trên, hoàn thiện Dự thảo Điều lệ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12/2016.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP