Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

06/03/2021 - 06:45

Nâng tầm tổ chức cơ sở Đảng

TTH - Năm 2021 là năm đầu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Thủy lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Kết quả đạt được sẽ tạo tiền đề và là động lực quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn.

Kết nạp đảng viên mới

Xác định rõ nhiệm vụ

Đảng bộ TX. Hương Thủy hiện có 37 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc, trong đó có 22 đảng bộ và 15 chi bộ với tổng số 4.309 đảng viên. Là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, là nơi trực tiếp tổ chức, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quyết định việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ luôn là nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy đặt lên hàng đầu.

Xác định rõ nhiệm vụ đó, nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng ở TX. Hương Thủy đã không ngừng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; thường xuyên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Việc đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên đi vào nề nếp, có chất lượng. Nhiệm kỳ qua, bên cạnh kết nạp hơn 700 đảng viên, số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên đạt 90%, trong đó, TCCSĐ trong sạch, vững mạnh chiếm tỷ lệ 20%.

Tuy nhiên, theo ông Đỗ Xuân Giao, thực tế vẫn còn một số TCCSĐ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu còn hạn chế, khả năng vận dụng, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn chưa tốt, việc nắm bắt và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở chậm, không đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao...

“Ngoài vai trò, năng lực của một số đảng viên, cán bộ chủ chốt còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm…, còn có biểu hiện công thần, gia trưởng, cứng nhắc, tính tiên phong gương mẫu chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên; chưa chủ động trong việc nắm bắt, phát hiện dấu hiệu vi phạm để đấu tranh ngăn chặn...”, ông Đỗ Xuân Giao thẳng thắn nhìn nhận.

Bám sát, lắng nghe

Năm 2021 là năm đầu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Kết quả đạt được sẽ tạo tiền đề và là động lực quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn. Chính vì vậy, công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được Ban Thường vụ Thị ủy đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là phát huy tinh thần đoàn kết, kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị gắn với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của Nhân dân toàn thị xã.

Để thực hiện điều này, theo lãnh đạo Thị ủy Hương Thủy, các cấp ủy phải chủ động dự báo tình hình để kịp thời trang bị những thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm; phát hiện kịp thời những vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Đồng thời, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên kỹ năng lãnh đạo, giải quyết những tình huống cụ thể xảy ra ở cơ sở.

Ngoài thường xuyên rà soát, sàng lọc, thay thế những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, có nhiều sai phạm, vi phạm và những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, thì việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, gắn phân loại đảng viên với phân loại cán bộ, coi trọng quản lý tư tưởng, động cơ, thái độ chính trị trong thực hiện nhiệm vụ cũng cần phải thực hiện triệt để.

“Ban Thường vụ luôn thống nhất, một trong những mấu chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ chính trị là cấp ủy, chi bộ phải bám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị để đánh giá chính xác phẩm chất, năng lực của đảng viên, đồng thời, giám sát toàn diện đảng viên trên các mặt, kể cả đảng viên là cán bộ do cấp ủy cấp trên quản lý. Ở chiều ngược lại, cấp ủy viên các cấp phải thường xuyên lắng nghe góp ý và giải quyết, hoặc tham mưu giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân”, ông Giao chia sẻ.

Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP