Kinh tế Thông tin thị trường

21/03/2012 - 05:31

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2012

TTH - Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước hợp lý.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý công tác thực hiện Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn liên quan tại các đơn vị, địa phương; tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước...

Hoài Thương
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP