Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

05/09/2018 - 08:15

Thông báo thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 16 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 209/TB-UBND ngày 10/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến UBND tỉnh chuyên đề tháng 7/2018; trên cơ sở lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện, một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn và tình hình thực tế về nhu cầu sinh hoạt, đảm bảo phân luồng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Quy định thời giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), kể từ ngày 05/09/2018, cụ thể:

- Buổi sáng:  Bắt đầu làm việc từ 07h30  đến 11h30.

- Buổi chiều: Bắt đầu làm việc từ 13h00   đến 17h00.

2. Đối với cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì thời giờ làm việc cũng bắt đầu: Từ 07h30  đến 11h30.

3. Quy định thời giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục gồm các trường: Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; các cơ sở khám, chữa bệnh công lập của địa phương không thay đổi.

- Thời giờ làm việc của các cơ quan trung ương, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế do các cơ quan qui định.

- Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có văn bản thông báo thời giờ làm việc của đơn vị về UBND tỉnh, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện để đảm bảo thống nhất trong công tác điều hành giao thông và quản lý trên địa bàn.

4. Thời gian áp dụng giờ làm việc mới kể từ ngày 05/ 9/ 2018.

CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP