Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

24/11/2021 - 15:01

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hạnh phúc, khát vọng vươn lên

TTH.VN - Chiều 24/11, Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thực trực tuyến tiếp tục diễn ra.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị. 

Định hướng hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, buổi sáng, trong bài phát biểu của mình, có 5 lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến cụm từ “chấn hưng phát triển văn hóa của đất nước”. Điều đó thể hiện vai trò, vị trí rất quan trọng của văn hóa.

Chúng ta cần quán triệt sâu sắc lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phải chuyển hóa từ nhận thức đến hành động thực hiện chiến lược về văn hóa. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phải nêu gương. Vấn đề quan trọng là, tập trung làm rõ chiến lược phát triển; chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp cụ thể để xây dựng môi trường, đời sống văn hóa; trọng tâm là văn hóa ứng xử, bảo tồn văn hóa, tiềm năng của văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ, tri thức, văn nghệ sỹ đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Sau định hướng của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, hội nghị nghe UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày nội dung về tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Cán bộ, đảng viên trong tỉnh đến với Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Tiếp đó, hội nghị dành nhiều thời gian trong phiên thảo luận xoay quanh các vấn đề, như: Động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng môi trường văn hóa, nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phân tích, làm rõ hơn sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu văn hóa nhân loại; phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới; xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới, từ Nghị quyết Đại hội XIII đến hành động… Mục tiêu cuối cùng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hạnh phúc, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là Nhân dân.

Sau phần thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam sẽ phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP