Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

10/11/2021 - 05:42

Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm:

Bước chuyển quan trọng về công tác xây dựng Đảng

TTH - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011.

Cán bộ hưu trí phường Thủy Xuân (TP. Huế) trao đổi thông tin báo chí

Bước chuyển quan trọng

Đảng viên Nguyễn Bỉnh Khiêm, trú tại phường Thủy Xuân (TP. Huế) chia sẻ: “Quy định số 37-QĐ/TW vẫn giữ nguyên 19 điều như Quy định số 47-QĐ/TW năm 2011, nhưng có 5 điểm mới đáng chú ý. Đây là bước chuyển quan trọng về công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay và cũng là để kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên”.

Điểm mới đầu tiên là việc chuyển một số nội dung của 2 điều trong Quy định 47-QĐ/TW vào nội dung của các điều khác và từ đó thêm 2 điều mới. Điểm mới thứ hai là bổ sung thêm 2 điều mới, đó là Điều 3 và Điều 13.

Điều 3 quy định đảng viên không được: "Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng".

“Thực tế thời gian qua cho thấy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng bị lu mờ. Vì vậy, việc bổ sung thêm Điều 3 trong Quy định 37 là rất cần thiết để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cơ hội”, ông Nguyễn Thạnh, trú tại phường Phú Thượng (TP. Huế) trao đổi.

Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên hưu trí cho rằng, trong những năm qua, đã xuất hiện những cá nhân có hành động tác động đến tổ chức, cá nhân không đúng để giảm các hình phạt. Với tinh thần của các đại hội gần đây, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nêu bật nhiệm vụ kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, nên việc Đảng quy định đảng viên không được làm những việc này là điểm mới, rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Cụ thể, tại Điều 13, đảng viên không được: "Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác".

“Qua nghiên cứu, cá nhân tôi nhận thấy, trong Quy định số 37-QĐ/TW đã bổ sung vào một số điều so với Quy định 47-QĐ/TW. Cụ thể là, bổ sung vào Điều 9 là không được: "Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định". Đây cũng là điểm mới thứ ba trong Quy định 37. Thực tế, lâu nay trong Đảng nhức nhối về những hiện tượng tiêu cực như thế. Do đó, việc bổ sung vào Điều 9 nội dung này rất phù hợp với bối cảnh hiện nay và cũng để ngăn ngừa những hiện tượng này.

Quy định số 37/QĐ/TW cũng bổ sung quy định một số hành vi mà đảng viên không được làm, như là không được đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; không có hành vi chạy chức, chạy quyền... hay thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội”, ông Nguyễn Quốc Văn, trú tại xã Phong Thu (Phong Điền) nêu ý kiến.

Không ít đảng viên phân tích về điểm mới thứ tư trong Quy định số 37-QĐ/TW đã thay đổi thứ tự một số điều so với Quy định 47-QĐ/TW. Điều 1 quy định không được "Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép. Điều 2 "Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép". Và Điều 3 là quy định mới. Ở đây có sự thay đổi thứ tự cho phù hợp, không theo thứ tự như Quy định 47-QĐ/TW; đồng thời được sắp xếp lại từ việc cấm những điều ảnh hưởng đến sinh mệnh của toàn Đảng, đất nước trước, sau đó đi vào những điều cụ thể.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần tu dưỡng phẩm chất, đạo đức

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương khi trình bày chuyên đề “Những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng” tại hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021 cũng đã nhấn mạnh những nội dụng về Quy định 37. Trong đó, phân tích điểm mới thứ năm là về hình thức văn bản và lối diễn đạt trong Quy định 37. Những điều đảng viên không được làm, đã quy định rất rõ, có sự biên tập lại một số điều cho chặt chẽ hơn. Như tại Điều 1 của Quy định số 47-QĐ/TW nói đảng viên không được nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng... Còn trong Quy định số 37-QĐ/TW không chỉ cấm đảng viên không được nói và làm trái, mà đảng viên không được viết trái (nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép).

Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm Quy định 37, theo ông Hà, điều quan trọng nhất là bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, hiểu biết, chú trọng tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống, có khả năng điều chỉnh được hành vi, ứng xử được các tình huống để không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP