Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

21/03/2014 - 10:47

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

TTH - Bằng nhiều biện pháp thiết thực và cách làm hiệu quả, quá trình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Thấm nhuần các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Nam Đông thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ chỉ huy từ huyện đến cơ sở. Nhờ đó, từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ chỉ huy trở thành những tấm gương trực quan, sinh động, khơi dậy cho cán bộ cấp dưới tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đạt những kết quả thiết thực. Trong sinh hoạt, đơn vị đã đề cao quy chế dân chủ; đồng thời, mọi công tác, nhiệm vụ đều được gắn với kế hoạch thực hiện nâng cao chấp hành điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh...

Đại đội Kho vũ khí, Bộ CHQS tỉnh cụ thể hóa nội dung thực hiện cuộc vận động phù hợp với nhiệm vụ từng cá nhân, bộ phận trong đơn vị

Đại uý Nguyễn Văn Piu, Chính trị viên phó, Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Nam Đông cho biết: “Trên cơ sở đánh giá đúng thực chất tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Ban chỉ huy quy định mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đăng ký nội dung phấn đấu thực hiện cụ thể. Hằng tháng, từng cán bộ, chiến sĩ phải báo cáo kết quả học tập, rèn luyện và đề ra kế hoạch phấn đấu trong tháng tiếp theo trước đơn vị”. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức tư tưởng, ý thức tự rèn luyện đạo đức, lối sống; đồng thời, nhận thức rõ trách nhiệm, nêu cao tinh thần chống chủ nghĩa cá nhân, lời nói đi đôi với việc làm. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được tiến hành thường xuyên, nên mỗi tập thể, cá nhân đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức học tập, liên hệ thực tiễn trên từng vị trí công tác.

Đại tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh nói rằng: Hằng tháng trong sinh hoạt, các cấp ủy Đảng thông báo kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký để mọi cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Cấp ủy các cấp tiến hành gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ TW4 (khóa XI). Đồng thời, lấy kết quả việc làm theo tấm gương của Bác làm cơ sở để xếp loại, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của từng cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, nhiều cơ quan, đơn vị đã có các cách làm sáng tạo. Điển hình như Trung đoàn 6 và Tiểu đoàn 3 Tăng thiết giáp – Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị tiến hành sưu tầm tư liệu, liên hệ sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, rồi thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức quần chúng hàng tháng để tuyên truyền, giáo dục sao cho phù hợp với các đối tượng, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên dễ hiểu, dễ học và dễ làm theo.

Cùng đó, Đảng ủy, Bộ chỉ huy đã cụ thể hóa thành những tiêu chí phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ sát hợp với tình hình thực tế. Trên từng chức trách nhiệm vụ được giao, hằng năm mỗi cán bộ đảng viên trong toàn lực lượng đều chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, xác định rõ biện pháp khắc phục những khuyết điểm, thời gian và mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đối với từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Đảng ủy, Bộ chỉ huy thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Đây chính là biện pháp quan trọng để việc làm theo tấm gương Bác đạt hiệu quả thiết thực.

Từ những kết quả đạt được, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh rút ra kinh nghiệm trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy, chỉ huy đơn vị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đại tá Nguyễn Việt Dũng khẳng định, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tập trung quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2014 gắn với công tác lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Trong đó, chú trọng xây dựng các tiêu chí nhằm cụ thể hóa nội dung thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị. Lấy xây dựng chính trị làm cơ sở gắn với xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng công tác và rèn luyện kỷ luật, kỷ cương. Hằng năm, Đảng ủy tập trung chỉ đạo sâu sát công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng vào xây dựng đơn vị, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác trong đội ngũ cán bộ. Qua đó, đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần làm chuyển biến tích cực tư duy, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Bài, ảnh: Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP