Kinh tế Kinh tế

24/02/2017 - 08:36

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Danh mục trên gồm các hoạt động thuộc lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng và hoạt động sự nghiệp khác.

Trong đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thủy sản gồm: Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực thủy sản; thông tin, thống kê, dự báo và ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực thủy sản; hoạt động kiểm tra, xác nhận chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản xuất nhập khẩu.

Lĩnh vực lâm nghiệp gồm: Bảo vệ và phát triển rừng; bảo tồn, cứu hộ, phục hồi sinh thái và tài nguyên rừng; điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực lâm nghiệp; thống kê, kiểm kê thuộc lĩnh vực lâm nghiệp; bảo tàng, bảo quản mẫu thuộc lĩnh vực lâm nghiệp.

Lĩnh vực trồng trọt gồm: Điều tra, quy hoạch lĩnh vực trồng trọt; thống kê thuộc lĩnh vực trồng trọt; thu thập, bảo quản mẫu chuẩn giống trồng trọt.

Lĩnh vực chăn nuôi gồm: Điều tra, quy hoạch lĩnh vực chăn nuôi; khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi; đánh giá, giám sát chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế phẩm sinh học xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi; thống kê, thông tin thuộc lĩnh vực chăn nuôi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành khung giá và giá các loại hình dịch vụ để áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP