Bầy nắng

Bắt đầu là cái rét nàng Bân, năm nào cũng thế có gì lạ đâu, nhưng mưa và gió năm nay sao lạ quá.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP